17. 10. 2019

Náhradní členská schůze TK Zlín 20.11.2019

Vážení členové Tenisového klubu Zlín,

 vzhledem k tomu, že Členská schůze TK Zlín, konaná dne 12. 10. 2019, nebyla schopna se usnášet z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů, svolává Výbor TK Zlín v souladu s článkem III., odst. 2.13 Stanov Náhradní členskou schůzi. Náhradní Členská schůze proběhne v restauraci U Dvou slunečnic ve středu 20. 11. 2019 od 18:00. 

Pozvánka, program a jednací řád jsou níže.

Těším se na setkání s vámi.

Mgr. Jan Macharáček

předseda výboru TK Zlín


Pozvánka na

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHUZI

Tenisového klubu Zlín, z.s.

která se uskuteční

 

ve středu 20.11.2019 v 18:00

 

v restauraci U Dvou slunečnic

Sokolská 5147, Zlín 76001

 

Program:

 

 

 1. Zahájení

 2. Volba mandátové a návrhové komise

 3. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

 4. Zpráva mandátové komise

 5. Schválení jednacího řádu

 6. Schválení programu jednání

 7. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze

 8. Zpráva předsedy výboru o činnosti TK Zlín, z.s.

 9. Zpráva o hospodaření TK Zlín, z.s.

 10. Zpráva kontrolní komise

 11. Různé

 12. Návrh usnesení

 13. Závěr

 

JEDNACÍ ŘÁD

Náhradní členské schůze Tenisového klubu Zlín, z.s., konané dne 20.11.2019 v restauraci U Dvou slunečnic, Sokolská 5147, Zlín 76001

 

1.

Jednání řídí předseda výboru TK Zlín, z.s. nebo jím pověřený člen.

2.

Ke každému bodu jednání vyhlašuje předsedající diskuzi. Mimo to je samostatným bodem jednání diskuze k ostatním záležitostem, které nejsou zařazeny jako samostatný bod jednání.

3.

Do diskuze se má právo přihlásit každý účastník s hlasem rozhodujícím i každý host.

4.

Diskuzní příspěvek nesmí přesáhnout 5 minut.

5.

Faktická poznámka se týká pouze projednávané problematiky a nesmí přesáhnout dobu 1 minuty.

6.

Pokud byl k některému bodu jednání podán návrh a protinávrhy, hlasuje se nejprve o původně podaném návrhu a následně podaných protinávrzích v pořadí, jak byly podávány.

7.

Není-li tímto způsobem přijat žádný z návrhů a podstata projednávané záležitosti vyžaduje rozhodnutí, hlasuje se znovu pouze o těch dvou návrzích, které v první fázi získaly nejvíce hlasů. Z nich je pak přijat ten, který získá více hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Tento postup lze použít jen tehdy, neodporuje-li znění stanov.

 

 

Mgr.Jan Macharáček

předseda výboru TK Zlín, z.s.